CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR

Anul școlar  2021-2022, semestrul I

  

Având în vedere că bursele se revizuiesc la fiecare început de semestrul al anului școlar, vă comunicăm că până la data de 27 septembrie 2021 se pot depune dosare în vederea obținerii de burse.

Conform ordinului 5576/07.10.2011 elevii care beneficiază de burse studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit. Elevii care sunt repetenți sau au avut nota scăzută la purtare la finele anului școlar 2020-2021  nu beneficiază de burse în semestrul I.

 BURSĂ PENTRU ORFANI - acte necesare

  • Dosar;
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după certificatul de naștere al elevului;
  • Copie xerox după certificat de deces;
  • Copie după codul IBAN.

BURSA  DE  BOALĂ- acte necesare

  • Dosar;
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după certificatul de naștere al elevului;
  • Adeverință medicală urmare a controlului efectuat la medicul specialist în anul 2021;
  • Copie după codul IBAN.

BURSA SOCIALĂ se acordă elevilor proveniți din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (septembrie 2020- august 2021), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv maxim 693 lei / membru de familie;
 • nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare și de șes, și de 40.000 m2 în zonele

Acte necesare pentru bursa socială:

  • Dosar;
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după BI/CI părinți și certificate de naștere copii;
  • Adeverință de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni (septembrie 2020- august 2021);
  • Cupoane pensie, șomaj, pensie urmaș ;
  • Adeverință de la Adm. Financiară;
  • Adeverință de la Primărie cu suprafețele agricole deținute;
  • Declarații notariale pentru cei care nu realizează nici un venit pe ultimele 12 luni (septembrie 2020- august 2021);
  • Adeverințe de elev/student pentru frații înscriși la alte instituții de învățământ cu mențiunea că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei și cuantumul);
  • Copie xerox după sentința de divorț și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens;
  • Copie după codul IBAN.

BURSA DE STUDIU se acordă elevilor claselor V-XII care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare la finele anului școlar 2020-2021 ;
 • venit net/membru de familie maxim 1386 lei ;

Acte necesare:

  • Dosar;
  • Cerere tip;
  • Copie xerox după BI/CI părinți și certificate de naștere copii;
  • Adeverință de salariu cu venitul net pe ultimele 3 luni(iunie-iulie-august2021);
  • Cupoane pensie, șomaj, pensie urmaș ;
  • Declarații notariale pentru cei care nu realizează nici un venit (iunie-iulie-august 2021);
  • Adeverințe de elev/student pentru frații înscriși la alte instituții de învățământ cu mențiunea că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei și cuantumul);
  • Copie xerox după sentința de divorț și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens;
  • Copie după codul IBAN.

BURSA DE MERIT se acordă elevilor pentru elevii claselor V-VIII si X-XII care au media generală peste 8,50 și nota 10 la purtare la finele anului școlar 2020-2021.

Acte necesare:

  • Cerere tip;
  • Copie după codul BAN.

BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care îndeplinesc unul din următoarele criterii:

  • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de M.E.N. în anul școlar 2020-2021;
  • s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N. pentru competițiile internaționale în anul școlar 2020 – 2021;
  • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural- artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de M.E.N. în anul școlar 2020 –2021

Acte necesare:

  • Cererea elevului;
  • Copie xerox după diploma obținută la faza națională.

MENȚIUNE : ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al II lea , BURSELE DE MERIT ȘI BURSELE DE STUDIU SE ACORDĂ ȘI PENTRU ELEVII CLASELOR a V-a

și a IX-a.

Cererile tip pentru burse se găsesc aici.